Новини

          

График за провеждане на държавните изпити през  февруарската  държавна сесия на 2017 година

Курс по Ски 2017

Приети студенти в магистърски програми към Факултет по педагогика

Покана за 3-ти декември – зала Скаптопара

40-годишен юбилей на Факултета по педагогика

Съвместна инициатива на Факултета по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Сдружението на началните учители в област Благоевград – доказателство за силата на партньорството в сферата на образованието

В рамките на проект „Усъвършенстване на подготовката, квалификацията и системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти в съвременната образователна система“ през месеците юни и юли 2016

На 12.05.2016 г. се проведе ежегодната научна сесия за студенти и докторанти на Факултета по педагогика.

Учебната дисциплина “Методика на обучението по туризъм, ориентиране, лагерно дело“

Покана за участие в национална конференция на тема: „Европейската идея – между евроскептицизма и надеждата“

Спортен празник „По-високо, По-бързо, По-силно!”

На 25.03.2016 г. от 12:00 до 17:00 часа пред входа на университета се проведе акция по събиране на дрехи, играчки и стоки за бита „Ти имаш, някой не“ на сдружение „Дари любов“ и клуб „Студенти педагози –  доброволни сътрудници“. Благодарим за съпричастността! 

Медии: http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100672798/032016g-1300-1600ch-dnes-s-agnes-manova и http://news.bnt.bg/bg/a/aktsiya-v-blagoevgrad-ti-imash-nyakoy-ne

Специалност “Специална педагогика” – 3 курс ПУ “Св. Паисий Хилендарски” гр. Благоевград Ви канят най-учтиво на 25 март 2016 г. (петък) от 10:30 ч. във физкултурния салон на училището на Пролетно тържество! Очакваме Ви!

Кръгла маса „Европейската идея – между евроскептицизма и надеждата”

Празник под надслов „Между традиция и съвременност“

Държавната агенция за закрила на детето с изложба в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Югозападен университет „Неофит Рилски“ обявява прием на документи за обучение срещу заплащане по магистърски програми за летния семестър на учебната 2015/2016 година в срок от 25.01.2016 год. до 19.02.2016 год. Заявления се подават при секретаря на Факултета по педагогика.

Факултетът по педагогика осъществява обучение в следните акредитирани професионални направления:

Професионално направление „Теория и управление на образованието“:

 • Магистърска програма „Образователен мениджмънт“

Професионално направление „Педагогика“:

 

 • Магистърска програма „Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“
 • Магистърска програма „Социална превенция и консултиране „
 • Магистърска програма „Педагогика за надарени деца“
 • Магистърска програма „Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение“
 • Магистърска програма „Специална педагогика“
 • Магистърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Магистърска програма „Предучилищна педагогика“
 • Магистърска програма „Начална училищна педагогика“
 • Магистърска програма „Интеркултурно образование“

Условия за кандидатстване:

 1. Кандидатите да имат завършена бакалавърска или магистърска степен и среден успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър.
 2. Завършилите образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ могат да се обучават само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на с чл. 42, ал. 6 от ЗВО)

Необходими документи:

 1. Заявление по образец /закупува се от книжарницата на университета/.
 2. Ксерокопие и оригинал на дипломата за висше образование /титул и приложение/. След проверка оригинала на дипломата се връща.
 3. Такса за административно обслужване – 20.00 лв.

Документи за признаване на придобито висше образование в чужбина се подават в стая 102 на Ректората при инспектор чуждестранни студенти Станислава Андонова, тел. 073/588598, e-mail: fsoffice@swu.bg

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“ за всички магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.

Разпределението по специалности от професионално направление 1.2. Педагогика, втори курс, ОКС „бакалавър“ е готово.

 Конспекти за държавни изпити ОКС – магистри

 Конспекти за държавни изпити ОКС – бакалаври

Учебната дисциплина “Методика на обучението по зимни спортове“ (ски курс), включен в учебния план на специалност “ФВС“, I курс и за студенти, които са пропуснали учебния курс от II и III курс, ще се проведе от 23.01. до 01.02.2016 г. и от 03.02. до 12.02.2016 г. в  гр. Банско.     Таксата за учебния курс е 315.00 лв. и се внася във Fibank в УК № 1, І етаж, банкова сметка: BG 23FINV91501015458568 до 18 декември 2015г. Първоначална сума е 100 лв., а останалата сума се доплаща на място. Тръгване на 23.01.2016 г. и 03.02.2016 г. от УК № 1 в  10.00 ч.                                                                 Отговорник: доц. д-р Валери Цветков 

 

 

 

Коментарите са забранени.