Новини

          

График за провеждане на държавните изпити
през  февруарската  държавна сесия на 2017 година

I. ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ

09 февруари 2017 г. –9.00 ч. – бакалаври и магистри

1. Държавен теоретичен изпит за специалности ПЕДАГОГИКА, ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (бакалаври) и магистри: „Социална превенция и консултиране”, „Социална превенция”, „Консултиране и експертни практики”.

            2. Държавен теоретичен изпит за специалност СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври) и магистри  «Социална педагогика», «Социалнопедагогическа помощ за рискови групи».

3. Държавен теоретичен изпит за специалност СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври) и магистри „Специална педагогика”, „Ресурсен учител”.

4. Държавен изпит за магистри ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ.

5. Държавен изпит за магистри ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО В НУВ.

II. ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

09 февруари 2017 г. – 9.00 ч.

             1. ПЕДАГОГИКА, ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (бакалаври) и магистри: СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНСУЛТИРАНЕ, СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ, КОНСУЛТИРАНЕ И ЕКСПЕРТНИ ПРАКТИКИ.

            2. СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври) и магистри: СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, СОЦИАЛНОПЕДАГОГИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА РИСКОВИ ГРУПИ, ПЕДАГОГИКА ЗА НАДАРЕНИ ДЕЦА.

10 февруари 2017 г. – 9.00 ч.

 1. ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (магистри).

2. СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври и магистри), и РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ (магистри).

3. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО В НУВ  (магистри).

III. ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ

08 февруари 2017 г. – 10.30 ч.

ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ, ПЕДАГОГИКА, СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври).

I.                  Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика”

ОКС- бакалавър

Специалност Предучилищна педагогика и чужд език (редовно обучение:
Теоретичен изпит – 08 февруари 2017 г. от 9.00 часа
Защита на дипломни работи – 15 февруари 2017 г. от 9.00 часа

Специалност Начална училищна педагогика и чужд език (редовно обучение):
Теоретичен изпит – 08 февруари 2017 г. от 9.00 часа
Защита на дипломни работи – 15 февруари 2017 г. от 9.00 часа

Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика (редовно обучение):
Теоретичен изпит – 08 февруари 2017 г. от 9.00 часа
Защита на дипломни работи – 15 февруари 2017 г. от 9.00 часа

Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика (задочно обучение):
Теоретичен изпит – 10 февруари 2017 г. от 9.00 часа
Защита на дипломни работи – 17 февруари 2017 г. от 9.00 часа

Държавен изпит по английски език:
За специалностите Предучилищна педагогика и чужд език и Начална училищна педагогика и чужд език – 30 януари 2017 г. от 9.00 часа
_____________________________________
Държавен изпит по френски език за
Начална училищна педагогика и чужд език – 06 февруари 2017 г. от 9.00 часа

ОКС – магистър

Магистърска програма Предучилищна и начална училищна педагогика:
Теоретичен изпит – 09 февруари 2017 г. от 9.00 часа
Защита на дипломни работи – 16 февруари 2017 г. от 9.00 часа

Магистърска програма Предучилищна педагогика:
Теоретичен изпит – 09 февруари 2017 г. от 9.00 часа
Защита на дипломни работи – 16 февруари 2017 г. от 9.00 часа

Магистърска програма Начална училищна педагогика:
Теоретичен изпит – 09 февруари 2017 г. от 9.00 часа
Защита на дипломни работи – 16 февруари 2017 г. от 9.00 часа

Магистърски програми Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение и Интеркултурно образование:
Теоретичен изпит – 10 февруари 2017 г. от 9.00 часа
Защита на дипломни работи – 17 февруари 2017 г. от 9.00 часа

II. Катедра „Теория и методика на физическото възпитание“

Държавен теоретичен изпит–3 февруари 2017 г.–9.00ч.

Защита на дипломни работи–3 февруари 2017 г.–9.30ч.

Държавен практико-приложен изпит–17.02.2017 г.

==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

Покана за 3-ти декември – зала Скаптопара

   Помощно училище „Св. Паисий Хилендарски“ и студентите от специалност „Специална педагогика“ имат удоволствието да Ви поканят на празника по повод 3-ти декември – Международния ден на хората с увреждания. Ще се радваме да присъствате на инициативата, която организираме съвместно  с наши приятели от детски градини, училища, ЦНСТ, ДДЛРГ, Защитени жилища и Дневни центрове на територията на града. ДОБРЕ ДОШЛИ!

==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 Учебният курс по “СКИ“ за студентите от І-ІV курс от специалност “Физическо възпитание и спорт“ ще се проведе в гр. Банско на следните дати:

06.01.2017 г. до 14.01.2017 г. – 1-ва група

22.01.2017 г. до 01.02.2017 г.- 2-ра група

Отпътуване на 06.01.2017 г. – 14.00 ч. от УК № 1

Отпътуване на 22.01.2017 г.  – 14.00 ч. от УК № 1

Цената на учебния курс (нощувка и храна) е 320 лв.

Участниците в курса трябва до 15.12.2016 г. предварително да депозират сумата от  100 лв. в Общинска банка на УК № 1 по сметка:

BG 85SO SOMB 9130 1061 6388 01,

на името на ст. преп. Виктор Христов.

Останалата сума от 220 лв. се заплаща на място при пристигане.

Забележка: при внасяне на депозита трябва да бъдат посочени трите имена, курс, Фак. №, ЕГН и желанието за датите на учебните курсове. Телефон за информация: 0884 953010.

=== ==== ==== ==== ==== ==== ====

Приети студенти в магистърски програми към Факултет по педагогика

==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

 40 – годишен юбилей
Факултет по педагогика
ПОД ПАТРОНАЖА НА
РЕКТОРА НА ЮЗУ « НЕОФИТ РИЛСКИ »
СЪОРГАНИЗАТОРИ
Съюз на учените в България – клон Благоевград
Регионални инспекторати по образование -
Благоевград и Кюстендил
ПОКАНА
За участие в Юбилейна международна научна конференция
2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов № 66
E-mail: conference_fp_2016@swu.bg
25 – 26 ноември 2016 г. 10.00 ч.
Университетски център „Бачиново“
Имаме удоволствието да Ви поканим на
Юбилейна международна конференция
на тема:
„Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното образование“
25 и 26 ноември 2016 год. от 10.00 ч.
Тематични направления:
Квалификация на педагогическите специалисти в съвременната образователна система.
Дидактика и психология във висшето училище.
Иновационни идеи и практики в подготовката и квалификацията на педагогически специалисти.
Обучение, ориентирано към пазара на труда.
Кариерно развитие на педагогическите специалисти.
ВАЖНИ СРОКОВЕ
Изпращане заявка за участие и резюме на докладите на български и английски език – 30.06.2016 г.

Изпращане на пълния текст на докладите и заплащане на таксата за правоучастие – 30.09.2016 г.
Докладите се изпращат на е-mail:
conference_fp_2016@swu.bg
Докладите ще бъдат публикувани в сборник.
Такса правоучастие: 70 лв.
Сметка за превеждане на таксата:
В лева: BG 62 SOMB 9130 31 60613000
В евро: BG 97 SOMB 9130 34 60613000
BIC: SOMBBGSF , Общинска банка АД —клон Благоевград. Основание за плащане: Юбилейна конференция – FP-2016
Задължително да фигурира името на участника!
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
Докладите да бъдат подготвени за печат със стандартен формат А4. Полетата на всяка страница трябва да са: ляво – 25 мм, дясно –25 мм, горно –25 мм, долно –25 мм.
Обем: 10-12 страници;
Шрифт: Arrial Narrow, 11 р.
Заглавие: bold 11p.;
Автор: име, фамилия, кегел: 10 р.

Резюме: на български и английски – до 250 думи. кегел:10 р.;

Ключови думи: до 6 думи, кегел: 10 р. Материалите трябва да бъдат структурирани по следния начин: заглавна страница с информативно и без никакви съкращения заглавие на статията и електронни адреси.
Фигурите и техните надписи да се представят отделно от основния текст в допълнителен файл. Таблиците и техните надписи се представят отделно от основния текст в допълнителен файл, но мястото на тези таблици в текста трябва да бъде посочено – Таблица 1, Таблица 2 и т.н. Таблично се представят числени данни, изразяващи функционални зависимости между някакви величини или променливи. Текстовите таблици затрудняват печата и четенето на статиите и затова тяхната употреба не се окуражава.
Бележки и литература: Списъкът на използваната литература трябва да съдържа литературни източници, които са достъпни за проверка или справки. Маргинални източници, които нямат присъствие в световните научни масиви, нямат място в списъка на основната литература. Ако цитирането на такива източници все пак е необходимо, това може да стане в раздела „Бележки―, където могат да намерят място и допълнителни обяснения или сведения, за които е преценено, че присъствието им в основния текст на статията би го обременило излишно. Цитирането на интернет източници не се препоръчва, но ако това е наистина необходимо мястото им не е в литературата, а в бележките, и то в предпочитания portable document format (pdf). Мястото на бележките се маркира в текста на статията с арабски цифри като горни индекси. Представянето на литературните източници в списъка на литература става в АРА – стил (вж. Publication Manual of the American Psychological Association), който се използва широко в обществените и хуманитарните науки, включително в науката за образованието.
                                          ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Юбилейна международна научна конференция „Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното образование― име, презиме, фамилия; научна степен и звание; месторабота, адрес за кореспонденция: Е-mail; ще участват в конференцията като: автор, съавтор, заглавие на доклада /при изнасяне на доклада ще използвам: мултимедия/.

Програмен комитет:
Председател:
Доц. д-р Траян Попкочев
Съпредседатели:
Проф. д.н. Магдалена Глушкова
Проф. д-р Маргарита Колева

==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

Съвместна инициатива на Факултета по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Сдружението на началните учители в област Благоевград – доказателство за силата на партньорството в сферата на образованието

Преди старта на академичната 2016 – 2017 година по инициатива на Факултета по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Сдружението на началните учители в област Благоевград, и със съдействието на РУО – Благоевград, се проведе семинар за учители в началния етап на основното образование. Въпреки своята изключителна натовареност преди началото на учебната година, учителите от различни училища от близки и по-отдалечени общини на областите Благоевград и Кюстендил с ентусиазма, присъщ на педагогическата общност, изпълниха Аулата на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Форумът беше открит от декана на Факултета по педагогика доц. д-р Траян Попкочев. Приветствия към участниците отправиха председателят на Сдружението на началните учители г-жа Весела Вангелова и заместник-деканът на Факултета по педагогика доц. д-р Красимира Марулевска. Доц. д-р Емилия Божкова представи в дискусионен формат основните методически акценти в обучението по Технологии и предприемачество в първи клас. Съдържателните и процесуално-технологичните нововъведения, предвидени в учебната програма по Български език и литература в първи клас, бяха обсъдени в хода на лекцията, поднесена от доц. д-р Мая Сотирова. Съвместната инициатива на Факултета по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Сдружението на началните учители в област Благоевград още веднъж доказа необходимостта и ценността на партньорското взаимодействие на работещите в сферата на образованието.

==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ===

ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ
по повод
ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2016/2017 ГОДИНА

12 септември 2016г. (понеделник) от 10,00ч.,

централен вход на Учебен корпус №1,

ул. „Иван Михайлов“ № 66

Среща със студентите от първи курс приети във Факултета по педагогика ще се проведе в зала 1208 от 11.00 часа.

==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ===

Дати за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи

  КАТЕДРА „ПЕДАГОГИКА”

I. ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ

15 септември 2016 г. – 9.00 ч. – бакалаври и магистри

            1.  Държавен теоретичен изпит за специалности ПЕДАГОГИКА, ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (бакалаври) и магистри: „Социална превенция и консултиране”, „Социална превенция”, „Консултиране и експертни практики”.

            2. Държавен теоретичен изпит за специалност СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври) и магистри «Социална педагогика», «Социалнопедагогическа помощ за рискови групи».

3. Държавен теоретичен изпит за специалност СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври) и магистри „Специална педагогика”, „Ресурсен учител”.

4.   Държавен изпит за магистри ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ.

5. Държавен изпит за магистри ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО В НУВ.

 II. ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

15 септември 2016 г. – 9.30 ч.

1.  ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (магистри).

2. СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври и магистри) и РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ (магистри).

3.  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО В НУВ  (магистри).

           16 септември 2016 г. – 9.00 ч.

            1. ПЕДАГОГИКА, ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (бакалаври) и магистри: СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНСУЛТИРАНЕ, СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ, КОНСУЛТИРАНЕ И ЕКСПЕРТНИ ПРАКТИКИ.

2. СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври) и магистри: СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, СОЦИАЛНОПЕДАГОГИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА РИСКОВИ ГРУПИ, ПЕДАГОГИКА ЗА НАДАРЕНИ ДЕЦА.

           III. ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ

16 септември 2016 г. – 15.00 ч.

 1. ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ, ПЕДАГОГИКА, СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври).

КАТЕДРА “ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА

НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ”

I.     Специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание”:

1. Теоретичен държавен изпит – 20 септември 2016 г. – 9:00 часа

2. Защита на дипломни работи – 20 септември 2016 г. – 9:30 часа

====  ====  ====  ====  ====  ====  ====  ====  ====  ====

Научноизследователски проект на Факултета по педагогика

при Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Тема на проекта:

 „Усъвършенстване на подготовката, квалификацията и системата за кариерно развитие на  педагогическите специалисти в съвременната образователна система“

Ръководител на проекта: Доц. д-р Траян Попкочев

В рамките на проект „Усъвършенстване на подготовката, квалификацията и системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти в съвременната образователна система“  през месеците юни и юли във връзка с постигането на основната цел на научното изследване, а именно разкриване на актуалното състояние и възможностите за усъвършенстване на подготовката, квалификацията и кариерното развитие на учителя и другите педагогически специалисти в съвременната образователна система, бяха проведени две инициативи на екипа на проекта съвместно с Регионалните инспекторати по образованието в Благоевград и Кюстендил.

На 28 юни 2016 г. в Регионалния педагогически център в гр. Кюстендил се проведе дискусия във фокус-група на тема: „Кариерно развитие на педагогическите специалисти в съвременната образователна система“. Модератори на дискусията бяха членове на екипа на проекта доц. д-р Красимира Марулевска и доц. д-р Даниела Томова. Срещата протече в условията на интерактивност и диалогичност с участието на началника на Регионалния инспекторат по образованието в област Кюстендил г-жа Радостина Новакова и г-жа Винка Стоименова – старши експерт за квалифакация на педагогическите кадри, както и директори, учители и педагогически съветници. Бяха очертани редица проблеми на актуалното състояние на функциониращата система за кариерно развитие на педагогическите кадри в сферата на образованието. Участниците в дискусията обсъдиха важни тенденции и перспективи за усъвършенстване на системата за кариерно развитие в пряка връзка със системата за квалификация на педагогическите специалисти.

        Фотографии от проведената среща – дискусия

На 8 юли 2016 г. в Заседателна зала 1114 на Югозападен университет „Неофит Рилски“ в рамките на планираната научноизследователска дейност по проект „Усъвършенстване на подготовката, квалификацията и системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти в съвременната образователна система“ се проведе съвместна инициатива на екипа на проекта на Факултета по педагогика и Регионалния инспекторат по образованието – област Благоевград, свързана с обсъждане на актуалната тема „Кариерно развитие на педагогическите специалисти в съвременната образователна система“. В дискусията се включиха над 30 педагози – директори, учители, педагогически съветници от различни училища и детски градини. Срещата беше открита от декана на Факултета по педагогика доц. д-р Траян Попкочев и началника на РИО – Благоевград г-н Ивайло Златанов. Модератори на дискусията бяха доц. д-р Красимира Марулевска и доц. д-р Даниела Томова. Активната си позиция по проблемите за квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти изразиха много от присъстващите педагози, сред които и председателят на Сдружението на началните учители г-жа Весела Вангелова. Бяха дискутирани важни проблеми, свързани с: цялостното развитие на съвременната образователна система; подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в отговор на променените изисквания на обществото и очакванията на родители и ученици; създаването на условия за кариерно развитие на работещите в сферата на образованието; оценяването на професионалния труд на учителя и другите педагогически специалисти; мотивацията за повишаване на квалификацията и стимулите за кариерно израстване. Дискусията протече в атмосфера на градивно, критично осмисляне на съществуващите реалности в съвременната образователна система и с категорична позитивна позиция по отношение на наличния потенциал на педагогическата общност за успешно решаване на сложните задачи, които предстоят за решаване в контекста на Закона за предучилищното и училищното образование.

Фотографии от събитието на 8 юни 2016 г. 

====   ====   ====   ====   ====   ====   ====    ====   ====

Да бъдат проведени държавни изпити и защити на дипломни работи към Факултета по педагогика, както следва:

КАТЕДРА „ПЕДАГОГИКА” 

I. ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ

24юни 2016 г. – 9.00 ч. – бакалаври и магистри

I. Държавен теоретичен изпит за специалности ПЕДАГОГИКА (бакалаври) и ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (бакалаври) и магистри: „Социална превенция и консултиране”, „Социална превенция”, „Консултиране и експертни практики”.

II. Държавен теоретичен изпит за специалност СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври) и магистри „Социална педагогика”, „Социалнопедагогическа помощ за рискови групи”.

III. Държавен теоретичен изпит за специалност СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври) и магистри „Специална педагогика”, „Ресурсен учител”.

IV. Държавен изпит за магистри ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ.

V. Държавен изпит за магистри ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО В НУВ.

II. ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

29 юни 2016 г. – 9.00 ч.

I. Образователен мениджмънт (магистри).

II. Специална педагогика (бакалаври и магистри) и Ресурсен учител (магистри).

III. Информационни технологии при обучението в НУВ (магистри).

30 юни 2016 г. – 9.00 ч.

 I. Педагогика, Педагогика и образователен мениджмънт (бакалаври) и магистри: СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНСУЛТИРАНЕ, СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ, КОНСУЛТИРАНЕ И ЕКСПЕРТНИ ПРАКТИКИ.

II. Социална педагогика (бакалаври) и магистри: СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, СОЦИАЛНОПЕДАГОГИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА РИСКОВИ ГРУПИ, ПЕДАГОГИКА ЗА НАДАРЕНИ ДЕЦА.

КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”

ОКС „Бакалавър” по специалности:

I.  „Предучилищна педагогика и чужд език“ – редовно обучение

Теоретичен изпит – 20 юни 2016 г. и 14 септември 2016 г. от 9.00 часа

Защита на дипломни работи – 23 юни 2016 г. и 19 септември 2016 г. от 9.00 часа

II. „Начална училищна педагогика и чужд език” – редовно обучение

Теоретичен изпит – 20 юни 2016 г. и 14 септември 2016 г. от 9.00 часа

Защита на дипломни работи – 23 юни 2016 г. и 19 септември 2016 г. от 9.00 часа

III. „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – редовно обучение: 

Теоретичен изпит – 20 юни 2016 г. и 14 септември 2016 г. от 9.00 часа

Защита на дипломни работи – 23 юни 2016 г. и 19 септември 2016 г. от 9.00 часа

IV. „Предучилищна и начална училищна педагогика” – задочно обучение

Теоретичен изпит – 22 юни 2016 г. и 16 септември 2016 г. от 9.00 часа

Защита на дипломни работи – 27 юни 2016 г. и 21 септември 2016 г. от 9.00 часа

ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

За специалностите:

Предучилищна педагогика и чужд език

Начална училищна педагогика и чужд език –

30 юни 2016 г. и 16 септември 2016 г. от 9.00 часа

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

Начална училищна педагогика и чужд език –

27 юни 2016 г. и 13 септември 2016 г. от 9.00 часа

 ОКС „Магистър”

Магистърски програми:

I.  „Предучилищна и начална училищна педагогика“

Теоретичен изпит – 21 юни 2016 г. и 15 септември 2016 г. от 9.00 часа

Защита на дипломни работи – 24 юни 2016 г. и 20 септември 2016 г. от 9.00 часа

II. „Предучилищна педагогика“

Теоретичен изпит – 21 юни 2016 г. и 15 септември 2016 г. от 9.00 часа

Защита на дипломни работи – 24 юни 2016 г. и 20 септември 2016 г. от 9.00 часа

IV. „Начална училищна педагогика“

Теоретичен изпит – 21 юни 2016 г. и 15 септември 2016 г. от 9.00 часа

Защита на дипломни работи – 24 юни 2016 г. и 20 септември 2016 г. от 9.00 часа.

IV. „Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение“

Теоретичен изпит – 21 юни 2016 г. и 15 септември 2016 г. от 9.00 часа

Защита на дипломни работи – 24 юни 2016 г. и 20 септември 2016 г. от 9.00 часа

V. „Интеркултурно образование“

Теоретичен изпит – 21 юни 2016 г. и 15 септември 2016 г. от 9.00 часа

Защита на дипломни работи – 24 юни 2016 г. и 20 септември 2016 г. от 9.00 часа

КАТЕДРА “ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ” 

1. Теоретичен държавен изпит – 20 юни 2016 г. – 9:00 часа

2. Защита на дипломни работи – 20 юни 2016 г. – 9:30 часа

====   ====   ====   ====   ====   ====   ====

На 12.05.2016г. се проведе ежегодната научна сесия за студенти и докторанти на Факултета по педагогика. Настоящата научна сесия беше посветена и на честванията по случай 40 години от основаването на Югозападен университет „Неофит Рилски“ и на Факултета по педагогика. Проявата премина под наслов „Лаборатория за наука – 2016″, като нейната цел е да стимулира студенти и докторанти да проявят своите възможности в сферата на научните изследвания и да представят доклади по избрани от тях теми. В научния форум участие взеха 61 студенти и докторанти от всички специалности на Факултета по педагогика. Докладите бяха разпределени в три тематични секции, като за водещи и научни секретари бяха определени преподаватели и докторанти от факултета. Ежегодната юбилейна научна сесия за студенти и докторанти на Факултета по педагогика беше открита в зала №114 на УК-1 от Декана доц. д-р Траян Попкочев, както и приветствия бяха отправени от зам. деканите и преподаватели към факултета.

====   ====   ====   ====   ====   ====   ====    ====   ====

Дати за държавни изпити от катедра „Теория и методика на физическото възпитание“ май-юни 2016 г.

 1. Държавен практико-приложен изпит

26 май 2016 г. -  ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ – Благоевград

30 май 2016 г. – ПМГ „“Акад. С. Корольов“ – Благоевград

31 май 2016 г. – ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград

2 юни 2016 г. – II ОУ „Д. Благоев“ – Благоевград

6 юни 2016 г. – VI СОУ „Иван Вазов“, IX ОУ „П. Яворов“, III ОУ „Д. Талев“ – Благоевград

7, 8 и 10 юни 2016 г. – за студентите, които са били на практика по местоживеене – ПМГ „Акад. С. Корольов“ – Благоевград

====   ====   ====   ====   ====   ====   ====    ====   ====

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Учебната дисциплина “Методика на обучението по туризъм, ориентиране, лагерно дело“ включен в учебния план на специалност “ФВС“, II курс и за студенти, които са пропуснали учебния курс от III и IV курс, ще се проведе от  29.08. до 7.09.2016г. в м. Паничище хотел „Планински езера“. Таксата за учебния курс е 290.00 лв. и се внася във Fibank  по банкова сметка: BG 23FINV91501015458568-Валери Цветков до 30 юни 2016 год. Първоначална сума 100 лв., а останалата сума се доплаща на място. Тръгване на 29.08.2016г. от УК № 1 в  10.00 ч. -   отговорник: доц. д-р Валери Цветков 

====   ====   ====   ====   ====   ====   ====    ====   ====

Тържествена церемония за връчване дипломите на абсолвентите, дипломирани през 2015 г. 

Промоция на дипломираните студентите от специалностите на Факултета по педагогика /изпитни сесии от месеците юли и септември 2015 г./ ще се състои на 20 май 2016 г. от 10.00 часа в Аулата на I учебен корпус.

Забележка: 1. Дипломиралите се студенти следва да подпишат дипломите си до 13 май 2016 г. в учебните отдели към факултета.

2. Дипломи, които не са подписали предварително, не могат да се получат по време на церемонията.

====   ====   ====   ====   ====   ====   ====    ====   ====

====

СПОРТЕН ПРАЗНИК „ПО-ВИСОКО, ПО-БЪРЗО, ПО-СИЛНО!”

            Студентите от специалност „Физическо възпитание и спорт”, трети курс, организираха и проведоха спортен празник „По-високо, По-бързо, По-силно” (олимпийско мото) като част от учебната дисциплина „Извънкласна дейност по физическо възпитание”, водена от доц. д-р Даниела Томова. В празника  участваха децата от Дома за деца, лишени от родителска грижа „Св. Николай Мирликийски” на възраст от 7 до 17 години.

Студентите и децата спортуваха заедно в продължение на час и половина  на футболния терен, баскетболното игрище, игрището за бадминтон и терена за подвижни игри, хокей на трева и бойни спортове. За общоразвиващите упражнения и футболния турнир отговаряше Вени Дона Сърбинска. Много емоции избухнаха при състезанието за дърпане на въже.

Студентите бяха подготвили подаръци – топки за различните спортни игри, пособия за федербал и лакомства със събрани лични средства.

====   ====   ====   ====   ====   ====    ====   ====

На 25.03 от 12 до 17 часа пред входа на университета се проведе акция по събиране на дрехи, играчки и стоки за бита „Ти имаш, някой не“ на сдружение „Дари любов“ и клуб „Студенти педагози-  доброволни сътрудници“. Благодарим за съпричастността!

     Медии

http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100672798/032016g-1300-1600ch-dnes-s-agnes-manova

http://news.bnt.bg/bg/a/aktsiya-v-blagoevgrad-ti-imash-nyakoy-ne

====   ====   ====   ====   ====   ====   ====    ====   ====

  Специалност “Специална педагогика” – 3 курс ПУ “Св. Паисий Хилендарски” гр. Благоевград Ви канят най-учтиво на 25 март 2016 г. (петък) от 10:30 ч. във физкултурния салон на училището на Пролетно тържество! Очакваме Ви!

====   ====   ====   ====   ====   ====   ====    ====   ====

Кръгла маса „Европейската идея – между евроскептицизма и надеждата”

10 май 2016 г., 9.30 – 13 ч., Заседателна зала в Ректората

Основна проблематика на разговора около кръглата маса

Разговорът около кръглата маса ще бъде съсредоточен върху три кръга от въпроси:

а/нараства ли евроскептицизмът в България и какви са възможните противодействия на тази тенденция? б/Имат ли българските студенти и ученици достатъчни познания за ЕС? в/какви са условията и възможностите за разширяване на присъствието на европейското съдържание в българската образователна система?

====   ====   ====   ====   ====   ====   ====    ====   ====

Промоцията на дипломираните студентите от специалностите на Факултета по педагогика /изпитни сесии от месеците юли и септември 2015 г./ ще се състои на 20 май 2016 година от 10.00 часа в аулата на университета.

====   ====   ====   ====   ====   ====   ====    ====   ====

Деца и възрастни от всички социални заведения в Благоевград се веселиха заедно със студентите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ на днешния празничен първи март. По идея на студенти 3 курс от специалност „Социална педагогика“ университетът бе домакин на празник под надслов „Между традиция и съвременност“.

„Идеята е както да дадем възможност за изява на студентите, така и на децата от различните социално-педадогически институции, с които сме приятели и правим много съвместни инициативи“, обясни главен асистент доктор Юлиана Ковачка.

http://e-79.com/news-95974.html

    Държавната агенция за закрила на детето с изложба в ЮЗУ „Неофит Рилски“

На 17 февруари 2016 г. г-жа Ева Жечева, Председател на Държавната агенция за закрила на детето и деканът на Факултета по педагогика доц. д-р Траян Попкочев откриха в ЮЗУ „Неофит Рилски“ изложбата „Закрилата на децата в България – началото”, посветена на 15 годишния юбилей от създаването на агенцията. На откриването присъстваха председателят на Окръжен съд Благоевград г-жа Катя Бельова, заместник-председателя г-жа Татяна Андонова, районният прокурор г-н Борислав Ковачки, много студенти и преподаватели от факултета.

Експозицията маркира богатата история на Съюза за закрила на децата, действал на доброволен принцип и оставила началото на модерните грижи за детето в България.

На проведената среща между г-жа Жечева, ръководството на факултета и преподаватели бяха обсъдени възможности за продължаване на доброто сътрудничество между Факултета по педагогика и ДАЗД.

http://sacp.government.bg/bg/

http://www.e-79.com/news-95487.html

====   ====   ====   ====   ====   ====   ====    ====   ====

Държавни изпити и защити на дипломни работи към Факултета по педагогика

Специалност//ОКС

Форма

Дата

Час

КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА  И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“

ОКС „БАКАЛАВЪР”
„Предучилищна и начална училищна педагогика“ – задочно обучение

Държавен теоретичен изпит

12 февруари

09:00 ч.

Защита на дипломни работи

19 февруари

09:00 ч.

„Предучилищна и начална училищна педагогика

Държавен теоретичен изпит

10 февруари

09:00 ч.

Защита на дипломни работи

17 февруари

09:00 ч.

„Начална училищна педагогика и чужд език”

Държавен теоретичен изпит

10 февруари

09:00 ч.

Защита на дипломни работи

17 февруари

09:00 ч.

Предучилищна педагогика и чужд език”

Държавен теоретичен изпит

10 февруари

09:00 ч.

Защита на дипломни работи

17 февруари

09:00 ч.

ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 01 февруари – 09:00 ч

ОКС „МАГИСТЪР”

„Предучилищна педагогика“

Защита на дипломни работи

18 февруари

09:00 ч.

„Начална училищна педагогика“

Държавен теоретичен изпит

11 февруари

09:00 ч.

Защита на дипломни работи

18 февруари

09:00 ч.

„Предучилищна и начална училищна педагогика”

Държавен теоретичен изпит

11 февруари

09:00 ч.

Защита на дипломни работи

18 февруари

09:00 ч.

„Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение“ и „Интеркултурно образование“

Държавен теоретичен изпит

11 февруари

09:00 ч.

Защита на дипломни работи

18 февруари

09:00 ч.

КАТЕДРА „ПЕДАГОГИКА“ – бакалаври и магистри

„Педагогика“ (бакалаври) и магистри: „Социална превенция и консултиране”, „Социална превенция”, „Консултиране и експертни практики”.

Държавен теоретичен изпит

18 февруари

09:00 ч

„Социална педагогика“ (бакалаври) и магистри „Социална педагогика”, „Социално-педагогическа помощ за рискови групи”.

Държавен теоретичен изпит

18 февруари

09:00 ч

„Специална педагогика“ (бакалаври) и магистри „Специална педагогика”, „Ресурсен учител”.

Държавен теоретичен изпит

18 февруари

09:00 ч

„Образователен мениджмънт“

Държавен теоретичен изпит

18 февруари

09:00 ч

„Информационни технологии при обучението в НУВ“.

Държавен теоретичен изпит

18 февруари

09:00 ч

Защита на дипломни работи

„Образователен мениджмънт“ (магистри)

Защита на дипломни работи

19 февруари

09:00 ч

„Специална педагогика“ (бакалаври и магистри) и Ресурсен учител (магистри)

Защита на дипломни работи

19 февруари

09:00 ч

„Информационни технологии при обучението в НУВ“ (магистри)

Защита на дипломни работи

19 февруари

09:00 ч

„Педагогика“ (бакалаври и магистри): „“Социална превенция и консултиране“, „Социална превенция, консултиране и експертни практики“.

Защита на дипломни работи

19 февруари

13:00 ч.

„Социална педагогика“ (бакалаври и магистри): „Социална педагогика“, „Социално-педагогическа помощ за рискови групи, педагогика за надарени деца“

Защита на дипломни работи

19 февруари

13:00 ч.

III. ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ

„Социална педагогика” и „Педагогика”

18 февруари

13:00 ч.

КАТЕДРА „ТМФВ“ – бакалаври

“Педагогика на обучението по физическо възпитание”

Теоретичен държавен изпит

18 февруари 2016 г

9:00 часа

Защита на дипломни работи

18 февруари 2016 г

9:30 часа

КАТЕДРА “ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ

И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ”

„Педагогика на обучението по техника и технологии”

Теоретичен държавен изпит

18 февруари 2016 г.

10:00 ч.

Защита на дипломни работи

18 февруари 2016 г

10:00 ч.

 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ обявява прием на документи за обучение срещу заплащане по магистърски програми за летния семестър на учебната 2015/2016 година в срок от 25.01.2016 год. до 19.02.2016 год. 

Заявления се подават при секретаря на Факултета по педагогика.

http://pedagogy.swu.bg/

Факултетът по педагогика осъществява обучение в следните акредитирани професионални направления:

Професионално направление „Теория и управление на образованието“:

 • Магистърска програма „Образователен мениджмънт“

Професионално направление „Педагогика“:

 • Магистърска програма „Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“
 • Магистърска програма „Социална превенция и консултиране „
 • Магистърска програма „Педагогика за надарени деца“
 • Магистърска програма „Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение“
 • Магистърска програма „Специална педагогика“
 • Магистърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Магистърска програма „Предучилищна педагогика“
 • Магистърска програма „Начална училищна педагогика“
 • Магистърска програма „Интеркултурно образование“

Условия за кандидатстване:

 1. Кандидатите да имат завършена бакалавърска или магистърска степен и среден успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър.
 2. Завършилите образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ могат да се обучават само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на с чл. 42, ал. 6 от ЗВО)

Необходими документи:

 1. Заявление по образец /закупува се от книжарницата на университета/.
 2. Ксерокопие и оригинал на дипломата за висше образование /титул и приложение/. След проверка оригинала на дипломата се връща.
 3. Такса за административно обслужване – 20.00 лв.

Документи за признаване на придобито висше образование в чужбина се подават в стая 102 на Ректората при инспектор чуждестранни студенти Станислава Андонова, тел. 073/588598, e-mail: fsoffice@swu.bg

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“ за всички магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.

2. Разпределението по специалности от професионално направление 1.2. Педагогика, втори курс, ОКС „бакалавър“ е готово.

 3. Конспекти за държавни изпити ОКС – магистри

 4. Конспекти за държавни изпити ОКС – бакалаври

5. Учебната дисциплина “Методика на обучението по зимни спортове“ (ски курс), включен в учебния план на специалност “ФВС“, I курс и за студенти, които са пропуснали учебния курс от II и III курс, ще се проведе от 23.01. до 01.02.2016 г. и от 03.02. до 12.02.2016 г. в  гр. Банско.     Таксата за учебния курс е 315.00 лв. и се внася във Fibank в УК № 1, І етаж, банкова сметка: BG 23FINV91501015458568 до 18 декември 2015г. Първоначална сума е 100 лв., а останалата сума се доплаща на място. Тръгване на 23.01.2016 г. и 03.02.2016 г. от УК № 1 в  10.00 ч.                                                                 Отговорник: доц. д-р Валери Цветков 

 

 

 

Коментарите са забранени.