Електронни ресурси за студенти

Попкочев, Т. (1995) Хуманното педагогическо послание на Ерих Фром

Попкочев, Т. (2001) Относно методите на обучение и качеството на университетското образование

Попкочев, Т. (2002) Частното училище в публичното пространство

Попкочев, Т. (2003) За стила на отношения и стратегиите на възпитание в ромското семейство

Попкочев, Т. (2009) Към феномена „бягство на родителите от възпитание“

Попкочев, Т. (2010) Методът на конкретните ситуации (case study) в подготовката на педагози. В: Интерактивните методи в съвременното образование

Попкочев, Т. (2010) Противоречия и методически похвати в обучението по ИКТ в І-ІV клас

Попкочев, Т. (2010) Училището като обект на организационна диагностика

Попкочев, Т. (2011) Сътрудничество семейство – училище

Сотирова, М. (2002). Диагностика и стимулиране на детската нестандартност

Сотирова, М. (2002). Индустриалното образование в ерата на постиндустриализма

Сотирова, М. (2010) Интеркултурни аспекти на комуникативната педагогическа компетентност

Сотирова, М. (2010). Интеркултурност и идентичностни трансформации – образователни проекции

Сотирова, М. (2010). Особености на приложението на ИКТ при обучение в мултикултурна среда

Сотирова, М. (2011). Многоезичие и интеркултурна комуникация в образователното пространство

Терзийска, П. Студентите със специални образователни потребности – един малко познат свят

Тодорина, Д. (2005). Характеристика на педагогическото общуване

Тодорина, Д. (2007). Варианти на личностноориентирани технологии за обучение

Тодорина, Д. (2010). Съдържание на обучението

Тодорина, Д. (2010). Създаване на интерактивна образователна среда

Тодорина, Д. (2010). Учителят като мениджър на класа

Тодорина, Д. (2011). Изследователска програма за подготовка на бъдещи учители за идентификация и развитие на надарени деца

Тодорина, Д. (2011). Иновационни практики на европейски неправителствени организации в подкрепа на талантливите деца и младежи

Тодорина, Д. (2011). Концепция за създаването на технологичен модел за изграждане на компетентности у бъдещите учители за идентификация и развитие на надарени деца

Тодорина, Д. (2011). Общи организационни форми на обучение

Тодорина, Д. Научен проект „Предпоставки за ефективност на интерактивните методи във висшето образование“

Филипова, Н. Иновационни аспекти в управлението

Филипова, Н. Неофит Рилски – родолюбец, книжовник и педагог – новатор

Филипова, Н. Образователна администрация и управление на образованието – традиции и иновации

Колев, Й. (2009). Педагогически възгледи на министрите на народното просвещение

Колев,Й. (2007). Ангел Узунов

Колев, Й. (2005). Константин Величков-творец и държавник

Колев, Й. Приносите на министър Иван Д. Шишманов

Ангел Узунов, ЖИВОТ БЕЗ МЕЖДУЧАСИЯ, Част1

 Ангел Узунов, ЖИВОТ БЕЗ МЕЖДУЧАСИЯ, Част2

Проф. д. н. Йордан Колев СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ – ЗА АНГЕЛ УЗУНОВ И ЗА
ЖИВОТА БЕЗ МЕЖДУЧАСИЯ

Коментарите са забранени.