Изминали събития

Покана за 3-ти декември – зала Скаптопара

40-годишен юбилей на Факултета по педагогика

Съвместна инициатива на Факултета по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Сдружението на началните учители в област Благоевград – доказателство за силата на партньорството в сферата на образованието

В рамките на проект „Усъвършенстване на подготовката, квалификацията и системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти в съвременната образователна система“ през месеците юни и юли 2016

На 12.05.2016 г. се проведе ежегодната научна сесия за студенти и докторанти на Факултета по педагогика.

Учебната дисциплина “Методика на обучението по туризъм, ориентиране, лагерно дело“

Покана за участие в национална конференция на тема: „Европейската идея – между евроскептицизма и надеждата“

Спортен празник „По-високо, По-бързо, По-силно!”

На 25.03.2016 г. от 12:00 до 17:00 часа пред входа на университета се проведе акция по събиране на дрехи, играчки и стоки за бита „Ти имаш, някой не“ на сдружение „Дари любов“ и клуб „Студенти педагози –  доброволни сътрудници“. Благодарим за съпричастността!

Медии: http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100672798/032016g-1300-1600ch-dnes-s-agnes-manova и http://news.bnt.bg/bg/a/aktsiya-v-blagoevgrad-ti-imash-nyakoy-ne

Специалност “Специална педагогика” – 3 курс ПУ “Св. Паисий Хилендарски” гр. Благоевград Ви канят най-учтиво на 25 март 2016 г. (петък) от 10:30 ч. във физкултурния салон на училището на Пролетно тържество! Очакваме Ви!

Кръгла маса „Европейската идея – между евроскептицизма и надеждата”

Празник под надслов „Между традиция и съвременност“

Държавната агенция за закрила на детето с изложба в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Югозападен университет „Неофит Рилски“ обявява прием на документи за обучение срещу заплащане по магистърски програми за летния семестър на учебната 2015/2016 година в срок от 25.01.2016 год. до 19.02.2016 год. Заявления се подават при секретаря на Факултета по педагогика.

Факултетът по педагогика осъществява обучение в следните акредитирани професионални направления:

Професионално направление „Теория и управление на образованието“:

 • Магистърска програма „Образователен мениджмънт“

Професионално направление „Педагогика“:

 

 • Магистърска програма „Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“
 • Магистърска програма „Социална превенция и консултиране „
 • Магистърска програма „Педагогика за надарени деца“
 • Магистърска програма „Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение“
 • Магистърска програма „Специална педагогика“
 • Магистърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Магистърска програма „Предучилищна педагогика“
 • Магистърска програма „Начална училищна педагогика“
 • Магистърска програма „Интеркултурно образование“

Условия за кандидатстване:

 1. Кандидатите да имат завършена бакалавърска или магистърска степен и среден успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър.
 2. Завършилите образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ могат да се обучават само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на с чл. 42, ал. 6 от ЗВО)

Необходими документи:

 1. Заявление по образец /закупува се от книжарницата на университета/.
 2. Ксерокопие и оригинал на дипломата за висше образование /титул и приложение/. След проверка оригинала на дипломата се връща.
 3. Такса за административно обслужване – 20.00 лв.

Документи за признаване на придобито висше образование в чужбина се подават в стая 102 на Ректората при инспектор чуждестранни студенти Станислава Андонова, тел. 073/588598, e-mail: fsoffice@swu.bg

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“ за всички магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.

Учебната дисциплина “Методика на обучението по зимни спортове“ (ски курс), включен в учебния план на специалност “ФВС“, I курс и за студенти, които са пропуснали учебния курс от II и III курс, ще се проведе от 23.01. до 01.02.201г. и от 03.02. до 12.02.201г. в  гр. Банско.     Таксата за учебния курс е 315.00 лв. и се внася във Fibank в УК № 1, І етаж, банкова сметка: BG 23FINV91501015458568 до 18 декември 2015гПървоначална сума е 100 лв., а останалата сума се доплаща на място. Тръгване на 23.01.2016 г. и 03.02.2016 г. от УК № 1 в  10.00 ч.                                                                 Отговорник: доц. д-р Валери Цветков 

На 12.05.2016г. се проведе ежегодната научна сесия за студенти и докторанти на Факултета по педагогика. Настоящата научна сесия беше посветена и на честванията по случай 40 години от основаването на Югозападен университет „Неофит Рилски“ и на Факултета по педагогика. Проявата премина под наслов „Лаборатория за наука – 2016″, като нейната цел е да стимулира студенти и докторанти да проявят своите възможности в сферата на научните изследвания и да представят доклади по избрани от тях теми. В научния форум участие взеха 61 студенти и докторанти от всички специалности на Факултета по педагогика. Докладите бяха разпределени в три тематични секции, като за водещи и научни секретари бяха определени преподаватели и докторанти от факултета. Ежегодната юбилейна научна сесия за студенти и докторанти на Факултета по педагогика беше открита в зала №114 на УК-1 от Декана доц. д-р Траян Попкочев, както и приветствия бяха отправени от зам. деканите и преподаватели към факултета.

 Учебната дисциплина “Методика на обучението по зимни спортове“ (ски курс), включен в учебния план на специалност “ФВС“, I курс и за студенти, които са пропуснали учебния курс от II и III курс, ще се проведе от 23.01. до 01.02.201г. и от 03.02. до 12.02.201г. в  гр. Банско.     Таксата за учебния курс е 315.00 лв. и се внася във Fibank в УК № 1, І етаж, банкова сметка: BG 23FINV91501015458568 до 18 декември 2015гПървоначална сума е 100 лв., а останалата сума се доплаща на място. Тръгване на 23.01.2016 г. и 03.02.2016 г. от УК № 1 в  10.00 ч.      Отговорник: доц. д-р Валери Цветков         

Югозападен университет „Неофит Рилски“ обявява прием на документи за обучение срещу заплащане по магистърски програми за летния семестър на учебната 2015/2016 година в срок от 25.01.2016 год. до 19.02.2016 год. 

Заявления се подават при секретаря на Факултета по педагогика.

http://pedagogy.swu.bg/

Факултетът по педагогика осъществява обучение в следните акредитирани професионални направления:

Професионално направление „Теория и управление на образованието“:

 • Магистърска програма „Образователен мениджмънт“

Професионално направление „Педагогика“:

Магистърска програма „Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“

 • Магистърска програма „Социална превенция и консултиране „
 • Магистърска програма „Педагогика за надарени деца“
 • Магистърска програма „Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение“
 • Магистърска програма „Специална педагогика“
 • Магистърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Магистърска програма „Предучилищна педагогика“
 • Магистърска програма „Начална училищна педагогика“
 • Магистърска програма „Интеркултурно образование“

Условия за кандидатстване:

 1. Кандидатите да имат завършена бакалавърска или магистърска степен и среден успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър.
 2. Завършилите образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ могат да се обучават само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на с чл. 42, ал. 6 от ЗВО)

Необходими документи:

 1. Заявление по образец /закупува се от книжарницата на университета/.
 2. Ксерокопие и оригинал на дипломата за висше образование /титул и приложение/. След проверка оригинала на дипломата се връща.
 3. Такса за административно обслужване – 20.00 лв.

Документи за признаване на придобито висше образование в чужбина се подават в стая 102 на Ректората при инспектор чуждестранни студенти Станислава Андонова, тел. 073/588598, e-mail: fsoffice@swu.bg

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“ за всички магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.

2. Разпределението по специалности от професионално направление 1.2. Педагогика, втори курс, ОКС „бакалавър“ е готово.

 Във връзка с изготвяне на институционален отчет за резултатите от научната и художествено-творческата дейност на Факултета по педагогика беше проведено обучение на 11 февруари 2016 г. в кабинет 1413 от 10.30 часа чрез програмата  Publish or Perish(„Публикувай или умри“). Програмата е Publish or Perisf e призната като инструмент от МОН.

На 1 декември 2015 г. във Факултета по педагогика екип от професионалисти, пряко ангажирани със създаването на учебна литература в издателство „Просвета”, представиха трето поколение електронни учебници, с изключително богати възможности по отношение на онагледяването, индивидуализацията и диференцията на учебното съдържание. Новото поколение учебници позволява на практика учителят да стане съавтор на учебното съдържание и активно да го развива. Демонстрацията предизвика дискусионни въпроси по актуални проблеми на обучението в началния етап на основното образование и подготовката на бъдещите начални учители.

„ЖИВОТЪТ В МЕЖДУЧАСИЯТА“

ПРОГРАМА:

3-ти декември – Международен ден на хората с увреждания /четвъртък/ – участници: студенти „Специална педагогика“, „Физическо възпитание и спорт“, „Социална педагогика“, ученици от Помощно училище и др. От 10.30 ч. – спортен празник зала Скаптопара.

5-ти декември – Международен ден на доброволеца /събота/ – популяризиране на кампанията по събиране на капачки за деца в нужда.

15-декември – Благотворителна изложба базар за деца в риск /вторник/ – участници: студенти „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Социална педагогика“ и ученици от II ОУ „Д. Благоев“ – Благоевград. От 11.30 ч. – представление „Доброто в мен, доброто в теб, доброто в нас“ в зала Аула.

19-ноември – Световен ден за борба с насилието над деца /четвъртък/ – участници: студенти „Физическо възпитание и спорт“, „Социална педагогика“, потребители от център за социална рехабилитация и интеграция, Дом за деца, лишени от родителска грижа, Помощно училище и др. От 12.30 часа – демонстрация на деца от клуб по смесени бойни изкуства на техники за самоотбрана под ръководството на студент. Дейности по интереси – изработване на колажи.

16-ноември – Ден на толерантността /понеделник/ – участници: студенти „Социална педагогика“, потребители от Защитено жилище, Помощно училище и др.

 • Откриване в 12.30 часа – представяне на идеята.
 • Представяне на студентска разработка на тема „Толерантност“.
 • Популяризиране на дейността на клуб“Студенти: педагози-доброволни сътрудници“ /брошури/.
 • Дейности по интереси – изработване на кошници.
 • Засаждане на дърво и украсяване с послания за толерантност.
В съответствие с чл. 23, ал. 3 и 4 от Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски“, след проведено тайно гласуване,  на 22.04.2015 година за ръководител на катедра „Педагогика“  е избран доц. д-р Траян Попкочев. 

На 23.04.2015г. от 10:00часа в зала 1412 ще се проведе научно- практическа конференция „Детето-книгата-училището“, посветена на 70-годишнината на доц. д-р Невена Чимева.

Разпределението по специалности от професионално направление 1.2. Педагогика, втори курс, ОКС „бакалавър“ е готово.

Успешни изяви на Александра Ковачева – редовен докторант в катедра „Педагогика“ 

 

На 28 май 2014 година в РКИЦ в гр. София се проведе Научно-практическа конференция с международно участие „Образование и интеграция“. 

ОЩЕ ЗА ПРОЕКТА…..

СНИМКИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА…..

 Факултетът по педагогика организира Международна научно-практическа конференция Образование и интеграция“, която ще се състои на 28 май 2014 г. от 10 ч. в Руския културно-информационен център в София, ул. „Шипка” № 34 (Мраморна зала). Конференцията е посветена на 145-годишнина на Българската академия на науките и е в рамките на проекта „МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ПОДГОТОВКАТА НА ДЕЦАТА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ОБУЧЕНИЕ“  с научен ръководител доц. дн Лидия Цветанова – Чурукова. 

Още за конференцията:

       

       НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
    На 20.03.2014 год. от 10.30 часа, зала №1316,  УК №1 на Югозападен университет „Неофит Рилски“  се проведе среща на студентите от Факултета по педагогика с председателя на Държавна агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева. Повече информация!

       На 05.12 2013 г. от 10.00 ч. в зала 1412 от 10.00 ч. ще се проведе кръгла маса по проект на тема: „Педагогически ресурси и иновации в обучението – регионални изисквания и перспективни европейски тенденции“, договор BG051PO 001- 3.1.07-0065 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Научен ръководител: доц. д-р Маргарита Колева,
Декан на Факултета по педагогика

ОТЗВУК ОТ КРЪГЛАТА МАСА…..

СНИМКИ ОТ КРЪГЛАТА МАСА…..

ОЩЕ ЗА ПРОЕКТА…..

ООН обяви 2012 година за Година на Януш Корчак – големия хуманист, педагог, лекар, писател и публицист.
Факултет по педагогика при ЮЗУ ”Н. Рилски” има удоволствието да Ви покани да вземете участие в работата на кръглата маса, посветена на Януш Корчак. Тя ще се проведе на
7 декември 2012 г. в Конферентен център Бачиново”.
Начало: 10.00 ч.
     Конкурс за подбор и назначаване на помощник учители в партньорските детски градини и училища в Благоевград по проект Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца
 Оперативна програма - “Развитие на човешките ресурси”
 Конкурс

Ръководител на проекта:
доц. д-р Красимира Марулевска, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ към Факултета по педагогика

Благотворителна изложба на великденски и пролетни изделия 

Aкция по събиране на дрехи за децата от SOS Детско селище

 

 Успешна изява на докторант от катедра „Педагогика“

 

 

 

Коментарите са забранени.