Магистри

       1.  Класиране на студенти за обучение в магистърски програми

        2. Разписи за студентите от магистърските програми

        3. Конспекти за държавни изпити ОКС – магистър по специалности:
       ►  Предучилищна и начална училищна педагогика
       ►  Образователен мениджмънт
       ►  Ресурсен учител
       ► 
Социална превенция и консултиране
       ►  Специална педагогика 

        4. Графици за консултации на  магистърска програма „Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“ – редовно и задочно обучение
        ► Срок на обучение 2 семестъра
        Срок на обучение 4 семестъра

Коментарите са забранени.