Магистри

Факултет по Педагогика обявява прием на документи за обучение срещу заплащане по  следните магистърски програми за летния семестър на учебната 2017/2018 година:

 Срок за прием на документи:  08.01.2018 год. до 31.01.2018 год.

Заявления се подават в УК 1, кабинет 1415.

Условия за кандидатстване:

  1. Кандидатите да имат завършена бакалавърска или магистърска степен в акредитирани висши училища и среден успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър.
  2. Завършилите образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ могат да кандидатстват само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на с чл. 42, ал. 6 от ЗВО)

Необходими документи:

  1. Заявление по образец /закупува се от книжарницата на университета/.
  2. Ксерокопие и оригинал на дипломата за висше образование /титул и приложение/. След проверка оригинала на дипломата се връща. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо кандидатът подава академична справка, в която са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума часове по отделните дисциплини, кредитите и успехът от държавните изпити.
  3. Такса за административно обслужване – 20.00 лв.
  4. *Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина.

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“ за всички магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.

Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записване.

*Информация за издаване на удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина може да намерите в раздел „Кандидати, завършили висше образование в чужбина“.

       1.  Класиране на студенти за обучение в магистърски програми от зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

        2. Разписи за студентите от магистърските програми

        3. Конспекти за държавни изпити ОКС – магистър по специалности:
       ►  Предучилищна и начална училищна педагогика
       ►  Образователен мениджмънт
       ►  Ресурсен учител
       ► 
Социална превенция и консултиране
       ►  Специална педагогика 

        4. Графици за консултации на  магистърска програма „Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“ – редовно и задочно обучение
        ► Срок на обучение 2 семестъра
        Срок на обучение 4 семестъра

Коментарите са забранени.