За Факултета

Дати за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи

  КАТЕДРА „ПЕДАГОГИКА”

I. ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ

15 септември 2016 г. – 9.00 ч. – бакалаври и магистри

            1.  Държавен теоретичен изпит за специалности ПЕДАГОГИКА, ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (бакалаври) и магистри: „Социална превенция и консултиране”, „Социална превенция”, „Консултиране и експертни практики”.

            2. Държавен теоретичен изпит за специалност СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври) и магистри «Социална педагогика», «Социалнопедагогическа помощ за рискови групи».

3. Държавен теоретичен изпит за специалност СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври) и магистри „Специална педагогика”, „Ресурсен учител”.

4.   Държавен изпит за магистри ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ.

5. Държавен изпит за магистри ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО В НУВ.

 II. ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

15 септември 2016 г. – 9.30 ч.

1.  ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (магистри).

2. СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври и магистри) и РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ (магистри).

3.  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО В НУВ  (магистри).

           16 септември 2016 г. – 9.00 ч.

            1. ПЕДАГОГИКА, ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (бакалаври) и магистри: СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНСУЛТИРАНЕ, СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ, КОНСУЛТИРАНЕ И ЕКСПЕРТНИ ПРАКТИКИ.

2. СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври) и магистри: СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, СОЦИАЛНОПЕДАГОГИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА РИСКОВИ ГРУПИ, ПЕДАГОГИКА ЗА НАДАРЕНИ ДЕЦА.

           III. ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ

16 септември 2016 г. – 15.00 ч.

  1. ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ, ПЕДАГОГИКА, СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври).

 КАТЕДРА “ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА

НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ”

I.     Специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание”:

1. Теоретичен държавен изпит – 20 септември 2016 г. – 9:00 часа

2. Защита на дипломни работи – 20 септември 2016 г. – 9:30 часа

 

                                                                 

Факултетът по педагогика има 35 годишна история. Разкрит като филиал на СУ „Св. Климент Охридски“ в Благоевград той поставя основите и предлага нов модел за обучение на педагози с висше образование за детските градини и началното училище

Днес Факултетът по педагогика е един от авторитетните центрове на педагогическата наука и практика в България. Атестат за това са постиженията на академичния състав на Факултета в сферата на преподаването и научните изследвания, неговата социална ангажираност и професионално-педагогическа компетентност за решаване на актуалните проблеми на българското образование.

До настоящия момент Факултетът по педагогика е дал на българската образователна система  30 випуска педагози, които и до днес с усърдие, всеотдайно и с любов  учат и възпитават децата на България.

През учебната 2010/2011 година във Факултета по педагогика преподават 4 професори, доктори на педагогическите науки, 1 професор, доктор по педагогика, 23 доценти, от които двама доктор на педагогическите науки, 24 главни асистенти, от които 14 са доктор по педагогика, 15 докторанти, и се обучават 959 студенти в ОКС „бакалавър“ и 210 в ОКС „магистър“.

Коментарите са забранени.