Факултетен съвет

Членове на Факултетния съвет на Факултета по педагогика:

І. Хабилитирани лица

1. проф. д.п.н. Магдалена Костадинова Глушкова

2. проф. д.п.н. Йордан Георгиев Колев

3. проф. д.п.н. Кирил Захариев Костов

4. проф. д.п.н. Елка Кирилова Янакиева

5. проф. д.п.н. Добринка Лукова Тодорина

6. проф. д-р Сашко Кръстев Плачков

7. проф. д-р Маргарита Христова Колева

8. проф. д-р Невена Славева Филипова

9. доц. д-р Траян Александров Попкочев

10. доц. д-р Веска Кирилова Гювийска

11. доц. д-р Анастасия Николаева Пашова

12. доц. д-р Веска Христова Вардарева

13. доц. д-р Емилия Димитрова Божкова

14. доц. д-р Пелагия Михайлова Терзийска

15. доц. д-р Янка Димитрова Стоименова

16. доц. д-р Валери Николов Цветков

17. доц. д-р Николай Сашков Цанков

18. доц. д-р Даниела Иванова Томова

19. доц. д-р Красимира Теофилова Марулевска

ІІ. Нехабилитирани лица

20. гл.ас. д-р Юлиана Йорданова Ковачка

21. гл.ас. д-р Блага Георгиева Джорова

22. гл.ас. д-р Невяна Докова Докова

ІІІ. Докторанти и студенти

23. р.д. Вяра Николаева Цветанова

24. р.д. Александра Георгиева Ковачева

25. Борислав Георгиев Гюрев – студент спец. „Специална педагогика“

 

Коментарите са забранени.