Приоритети

Научноизследователската дейност на академичния състав на Факултета по педагогика е изцяло подчинена на европейските изисквания за създаване на европространство за висше образование, Стратегията за развитие на ЮЗУ „Н. Рилски” и съответно Стратегията за развитие на Факултета по педагогика, неговата мисия, стратегически цели и приоритети.

Приоритети:

1. Усъвършенстване качеството на университетското педагогическо образование в рамките на  тристепенната му структура ­­­- „бакалавър”, „магистър” и „доктор” чрез:

 • перманентното израстване на кадровия потенциал;
 • високо равнище на педагогическата, методическата, технологичната и мениджърската подготовка на студентите чрез съхраняването на най-добрите традиции и внедряването на актуалните образователни тенденции; използването на иновационни подходи; интерактивна среда на обучение, мултимедия;
 • проучване и внедряване на добри образователни практики в подготовката на педагогически кадри;
 • обогатяване на учебната и работна среда със съвременна информационна и еспериментална материална база.

2. Разгръщане на научноизследователската дейност на академичния състав чрез:

 • превръщане на учебния процес в учебно-изследователски;
 • разширяване на научните области на изследване с приоритетни и перспективни проблеми за обслужване на направленията: „Педагогика”, „Педагогика на обучението по…”, „Теория и управление на образованието”;
 •  разширяване участието на академичния състав в различните научни форуми: научни сесии, национални и международни конференции, „кръгли маси” и др.; издаване на сборници с научната продукция (включително в електронен вариант);
 • разработване на качествени колективни и индивидуални научноизследователски проекти: университетски, национални и европейски;
 • стимулиране участието на докторанти и студенти в научноизследователската дейност на факултета по педагогика; ръководство на студентски проблемни групи; участие в студентските научни сесии;
 • развитие и утвърждаване на създадените към ФП лаборатории и центрове; участие в дейността на университетската Лаборатория по дидактика, психология и управление на висшето образование;
 • разширяване на взаимодействията с образователни и научни институции от страната и чужбина за осъществяване на съвместни научни изследвания, разработка на проекти, учебни помагала и др.

Коментарите са забранени.