Програма

Програмата за научноизследователска дейност във ФП  съответства на очертаните  приоритети в отделните катедри. Предвижда се  разработка на актуалните и значими  теми:

 • Интерактивни методи на обучение във висшето училище;
 • Създаване на образователен модел и информационна среда за обучение на докторанти по научната специалност 05.07.00 ­ (Педагогика);
 • Интегрирането на деца със специални образователни потребности в масовото училище;
 • Подготовка на педагогическите кадри за определяне на особеностите, идентификация и развитие на надарените деца (ученици);
 • Обучение и професионално развитие на изследователи;
 • Социално-педагогически аспекти на отношението образователна институция – семейство;
 • Възможности за повишаване качеството на висшето образование чрез компетентностния подход;
 • Образователните нагласи на ромите в Югозападна България и популяризиране на ромската куртура;
 • Екологичното възпитание ­в българското училище;
 • Изследване на нагласите и удовлетвореността у студентите, бъдещи педагози в културнообразователната област „Бит и технологии”;
 • Трансформация и пренос на добри европейски практики за технологично обучение;
 • Научен семинар: „Сравнителни изследвания и добри практики за технологично обучение и за продължаващо професионално обучение”;
 • Физическото възпитание и спорта в условията на развиваща се България;
 • Човешкият фактор и възможности на физическото възпитание и спорта за развитието му в различните възрастови периоди;
 • Мултикултурната среда в България и възможности на физическото възпитание и спорта за динамизиране на процесите на интеграция и социална адаптация на деца и ученици.

 

 

Коментарите са забранени.