Магистърски програми

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕОРИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“

  • Образователен мениджмънт

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ПЕДАГОГИКА“

  • Екологично възпитание в детската градина и началното училище
  • Интеркултурно образование
  • Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст
  • Педагогика за надарени деца
  • Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение
  • Предучилищна и начална училищна педагогика
  • Ресурсен учител
  • Социална превенция и консултиране
  • Социалнопедагогическа помощ за рискови групи


 

Коментарите са забранени.