Bachelor programmes

Проект „Педагогически ресурси и иновации в обучението – регионални изисквания и перспективни европейски тенденции“

Схема: BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”;

Договор: BG051PO001-3.1.07-0065

PEDAGOGY

PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL PEDAGOGY

PRE-SCHOOL PEDAGOGY AND A FOREIGN LANGUAGE

PRIMARY SCHOOL PEDAGOGY AND FOREIGN LANGUAGE

SOCIAL PEDAGOGY

SPECIAL PEDAGOGY

TECHNIQUES, TECHNOLOGIES AND ENTREPRENEURSHIP

Bachelor programmes

Коментарите са забранени.